BDA-059 - 推川悠里2018年番号 黒人解禁 黒い衝撃

BDA-059 - 推川悠里2018年番号 黒人解禁 黒い衝撃

《诗》称隰有游龙,注云荭草。废井中多生苔萍,及砖土间生杂草、莱蓝,既解毒,在井中者弥佳,不应复别是一种名井中蓝。

主治疝痹,通气,诸不足。四月取自死者,勿令中湿,湿人家养蚕时,有合箔皆僵者,即曝燥都不坏。

此即南人作纸者,方家惟合断下药用之。 本生大宛,故名胡麻。

一名蚤烈,一名颐喙。又云∶补气药多,补血药亦从而补气;补血药多,补气药亦从而补血。

今茗极似此,西阳武昌及卢江晋熙茗皆好,东人只作青茗。生益州川谷,生山陵道傍,凌冬不死。

今人夜忽见出,多打杀之,言为鬼所使也。凡通大便丸药,或有巴豆,或加硝、黄丸成者,必用川蜡熔化为衣,取其过膈不化,能下焦,脾胃免伤,诚为良法。

Leave a Reply